Fundacja Na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych Fundacja Na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych
Nasza kolej | Aktualności | Oferta | Wolontariat | Niezbędnik turysty | Galeria | Partnerzy | O Fundacji | Kontakt
Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Pod koniec lat siedemdziesiątych powstała koncepcja wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody i krajobrazu, obejmująca uzupełniający się system parków narodowych, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, rozszerzony z czasem o użytki ekologiczne. Realizując politykę Państwa w tym zakresie, przystąpiono do wyznaczania granic parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w dawnym województwie białostockim. W 1986 r. utworzono 6 obszarów chronionego krajobrazu: „Puszcza Białowieska”, „Puszcza Knyszyńska”, „Dolina Narwi”, „Dolina Biebrzy”, „Dolina Bugu” i „Wzgórza Sokólskie”. Wreszcie 24 maja 1988 r. utworzono Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego. W późniejszym czasie wprowadzono pewne zmiany w przepisach prawnych dotyczących Parku.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych o powierzchni 74 447 ha. Wokół Parku utworzono strefę ochronną, zabezpieczającą Park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, tak zwaną „otulinę”, o powierzchni 52 255 ha. Granica otuliny została poprowadzona po granicy Obszaru Krajobrazu Chronionego „Puszcza Knyszyńska”. W ten sposób Park wraz z otuliną objął niemal całą Puszczę Knyszyńską. Jest drugim co do wielkości parkiem krajobrazowym w Polsce - wraz z otuliną liczy ponad 126 tys. ha.

Jest to Park typowo leśny. Lasy i zadrzewienia zajmują 61 127 ha, co stanowi 82,1% powierzchni Parku. Grunty orne oraz łąki i pastwiska obejmują 9985 ha (13,4%), bagna i torfowiska 436 ha (0,6%), wody 381 ha (0,5%), tereny komunikacyjne, osiedlowe i inne - 2517 ha (3,4%).

Celem Parku jest ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i wypoczynku.

Grunty orne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego, w odróżnieniu od parku narodowego czy rezerwatu przyrody, pozostają w gospodarczym wykorzystaniu. Działalność gospodarcza podlega jednak pewnym rygorom. Zasady zagospodarowania i wykorzystania Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej określa cytowane rozporządzenie Wojewody Białostockiego.


Tych z Państwa, którzy nie mieli dotychczas okazji odwiedzić Puszczy Knyszyńskiej, zachęcamy do obejrzenia 30-minutowego filmu pt. „Puszcza Knyszyńska” przygotowanego w 2008 r. na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” przez DocFilm.pl. Autorzy dowiedli, że Puszcza Knyszyńska to nie tylko przyroda, ale również ludzie, kultura i zabytki. Wszystkie te atrakcje dostępne są o każdej porze roku, a Puszcza pięknie prezentuje się również jesienią i zimą.

Film można obejrzeć w serwisie YouTube. Został podzielony na cztery części dostępne również w wysokiej jakości: część I, część II, część III, część IV.


Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

16-030 Supraśl, ul. Konarskiego 14
tel./fax: (085) 718-37-85
e-mail: sekretariat@pkpk.pl
http://www.pkpk.pl